உத்தர கன்னட், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உத்தர கன்னட் : தங்க வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
51,760
+210.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 51,550 -340.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 51,890 -720.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 52,610 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 52,610 +10.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,600 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,600 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,330 +100.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,230 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,270 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,260 +400.00
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,690
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,490
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,145
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,490
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 51,550
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,380
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,540
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,027
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,740
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,540
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,950
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,410
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,116
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,090
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,960
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,010
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,080
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,949
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,500
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,150
உத்தர கன்னட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உத்தர கன்னட் : வெள்ளி வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
57,150.00
+80.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 57,070 -830.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 57,900 -1,580.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 59,480 +10.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 59,470 +0.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,470 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,470 +960.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,510 -580.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,090 -110.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,200 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,200 +1,670.00
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,480
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,070
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,431
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,380
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 57,070
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,900
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,720
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,051
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,740
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,750
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,850
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,490
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,524
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,610
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,490
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,470
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,170
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,958
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,470
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,380
உத்தர கன்னட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை