உத்தர கன்னட், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உத்தர கன்னட் : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
62,540
+170.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 62,370 -960.00
03 டிசம்பர் 2023 63,330 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,320 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,320 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,590 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,920 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,570 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,620 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,620 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,610 +0.00
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,330
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,370
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,085
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,320
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 62,370
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,920
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,820
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,021
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,910
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,590
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,380
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,590
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,244
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,550
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,030
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,590
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,340
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,955
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,530
உத்தர கன்னட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,540
உத்தர கன்னட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உத்தர கன்னட் : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
75,810.00
-130.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 75,940 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,750 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,740 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,740 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,320 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,180 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,510 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,220 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,210 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,210 +10.00
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,750
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 75,940
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,293
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,740
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 75,940
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,320
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,150
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,734
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,440
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,320
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,000
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,770
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,649
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,840
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,790
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,890
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,820
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,249
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,880
உத்தர கன்னட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,830
உத்தர கன்னட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை