பாலி, ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாலி : தங்க வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
62,340
+20.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 62,320 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,130 -190.00
04 டிசம்பர் 2023 62,320 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,270 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,270 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,260 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,530 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,860 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,510 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,560 +0.00
பாலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,270
பாலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,130
பாலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,762
பாலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,260
பாலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 62,320
பாலி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,860
பாலி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,760
பாலி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,965
பாலி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,860
பாலி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,530
பாலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,320
பாலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,540
பாலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,187
பாலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,490
பாலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,980
பாலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
பாலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,290
பாலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,905
பாலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,470
பாலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,490
பாலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாலி : வெள்ளி வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
74,420.00
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 74,510 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,110 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,870 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,680 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,670 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,670 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,250 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,110 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,440 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,150 +10.00
பாலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,680
பாலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 74,510
பாலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 76,418
பாலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,670
பாலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 74,510
பாலி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,250
பாலி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,090
பாலி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,667
பாலி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,380
பாலி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,250
பாலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,930
பாலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,710
பாலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,585
பாலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,770
பாலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,730
பாலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,820
பாலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,760
பாலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,181
பாலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,810
பாலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,770
பாலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை