மகே, புதுச்சேரி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மகே : தங்க வீதம்

16 ஜூலை 2024
73,920
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 73,920 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,710 +10.00
13 ஜூலை 2024 73,700 +0.00
12 ஜூலை 2024 73,700 -10.00
11 ஜூலை 2024 73,710 +610.00
10 ஜூலை 2024 73,100 +280.00
09 ஜூலை 2024 72,820 +100.00
08 ஜூலை 2024 72,720 -700.00
07 ஜூலை 2024 73,420 +10.00
06 ஜூலை 2024 73,410 +0.00
மகே தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,920
மகே தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,910
மகே தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,128
மகே தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,980
மகே தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 73,920
மகே தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,320
மகே தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,370
மகே தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,965
மகே தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,010
மகே தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,920
மகே தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,860
மகே தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 71,020
மகே தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,555
மகே தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 71,020
மகே தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,010
மகே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,250
மகே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,500
மகே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,562
மகே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,500
மகே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,790
மகே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மகே : வெள்ளி வீதம்

16 ஜூலை 2024
92,970.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 92,970 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,440 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,430 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,420 -1,040.00
11 ஜூலை 2024 94,460 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 93,290 +50.00
09 ஜூலை 2024 93,240 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,890 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,850 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,840 +10.00
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,460
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,910
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,875
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,910
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 92,970
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,310
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,490
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,792
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 92,090
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,750
மகே வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,630
மகே வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,260
மகே வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,521
மகே வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,400
மகே வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 92,080
மகே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,320
மகே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,940
மகே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 82,053
மகே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,940
மகே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 81,110
மகே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை