சாகேத், டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சாகேத் : தங்க வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
48,430
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 48,530 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,310 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,320 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,240 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 48,960 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 48,960 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 48,960 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 48,960 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,220 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,070 +10.00
சாகேத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 48,960
சாகேத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,290
சாகேத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,095
சாகேத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,330
சாகேத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 48,530
சாகேத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,560
சாகேத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,580
சாகேத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,632
சாகேத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,140
சாகேத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,580
சாகேத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,330
சாகேத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,880
சாகேத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,208
சாகேத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,330
சாகேத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,190
சாகேத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,450
சாகேத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,860
சாகேத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,773
சாகேத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,860
சாகேத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,330
சாகேத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சாகேத் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
66,430.00
-600.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 67,030 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,850 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,640 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,650 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,250 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,250 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,250 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,250 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 62,920 -170.00
12 அக்டோபர் 2021 63,090 -50.00
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,030
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,910
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,220
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,910
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 67,030
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,710
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,650
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,627
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,280
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,650
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,680
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,060
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,391
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,680
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,390
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,710
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,490
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,869
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,620
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,680
சாகேத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை