அகமதாபாத், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அகமதாபாத் : தங்க வீதம்

14 ஆகஸ்ட் 2022
52,630
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,630 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,630 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,360 +100.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,260 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,300 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,290 +400.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,890 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,890 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,880 -320.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,200 -520.00
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,720
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,510
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,167
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,510
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (13 ஆகஸ்ட்) 52,630
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,410
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,560
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,053
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,770
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,560
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,980
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,440
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,144
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,110
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,980
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,040
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,110
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,977
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,530
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,180
அகமதாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அகமதாபாத் : வெள்ளி வீதம்

14 ஆகஸ்ட் 2022
59,500.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,500 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,500 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,550 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,120 -110.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,230 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,230 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,560 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,550 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,550 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,170 +370.00
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,500
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,550
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,448
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,410
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (13 ஆகஸ்ட்) 59,500
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,940
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,750
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,083
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,770
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,780
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,880
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,520
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,555
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,640
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,520
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,500
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,210
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,990
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,500
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,410
அகமதாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை