அகமதாபாத், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அகமதாபாத் : தங்க வீதம்

04 மார்ச் 2024
63,770
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 மார்ச் 2024 63,770 +10.00
02 மார்ச் 2024 63,760 +0.00
01 மார்ச் 2024 63,760 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,690 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,370 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,460 +170.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,290 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,450 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,450 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,440 +360.00
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,770
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,760
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,763
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,760
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (03 மார்ச்) 63,770
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,970
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,480
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,286
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,970
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,690
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,480
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,690
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,464
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,480
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,750
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,780
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,150
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,593
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,350
அகமதாபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,340
அகமதாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அகமதாபாத் : வெள்ளி வீதம்

04 மார்ச் 2024
72,300.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 மார்ச் 2024 72,300 +10.00
02 மார்ச் 2024 72,290 +0.00
01 மார்ச் 2024 72,290 +1,020.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,270 +2,120.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,150 -360.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,510 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,760 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,770 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,760 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,760 +230.00
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,300
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,290
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,293
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,290
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (03 மார்ச்) 72,300
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,420
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,150
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,017
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,420
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,270
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,440
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,960
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,253
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,440
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,440
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,790
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,430
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,642
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,780
அகமதாபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,400
அகமதாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை