கபுர்தலா, பஞ்சாப் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கபுர்தலா : தங்க வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
61,360
-370.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 61,730 +0.00
09 டிசம்பர் 2023 61,730 +10.00
08 டிசம்பர் 2023 61,720 -730.00
07 டிசம்பர் 2023 62,450 +120.00
06 டிசம்பர் 2023 62,330 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,140 -190.00
04 டிசம்பர் 2023 62,330 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,280 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,270 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,270 +730.00
கபுர்தலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,280
கபுர்தலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,720
கபுர்தலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,425
கபுர்தலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,270
கபுர்தலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 61,730
கபுர்தலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,870
கபுர்தலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,770
கபுர்தலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,973
கபுர்தலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,870
கபுர்தலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,540
கபுர்தலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,330
கபுர்தலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,550
கபுர்தலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,197
கபுர்தலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,500
கபுர்தலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,990
கபுர்தலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
கபுர்தலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,290
கபுர்தலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,914
கபுர்தலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,480
கபுர்தலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,500
கபுர்தலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கபுர்தலா : வெள்ளி வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
71,780.00
-540.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 72,320 +0.00
09 டிசம்பர் 2023 72,320 +10.00
08 டிசம்பர் 2023 72,310 -1,830.00
07 டிசம்பர் 2023 74,140 -380.00
06 டிசம்பர் 2023 74,520 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,120 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,880 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,690 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,680 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,680 +420.00
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,690
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 72,310
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,966
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,680
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 72,320
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,260
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,100
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,677
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,390
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,260
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,940
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,720
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,595
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,780
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,740
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,830
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,770
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,192
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,820
கபுர்தலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,780
கபுர்தலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை