சம்பா, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சம்பா : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,210
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,210 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,090 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,650 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,490 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,490 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,250 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,240 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,240 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,810 -10.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,820 -40.00
சம்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,650
சம்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,810
சம்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,250
சம்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
சம்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,210
சம்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,630
சம்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,400
சம்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,057
சம்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,440
சம்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,540
சம்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,120
சம்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,360
சம்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,325
சம்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,360
சம்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,120
சம்பா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,280
சம்பா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,240
சம்பா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,233
சம்பா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,280
சம்பா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,360
சம்பா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சம்பா : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,330.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,330 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,070 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,220 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,550 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,540 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,120 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,110 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 72,100 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,840 -500.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,340 -490.00
சம்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,960
சம்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,840
சம்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,595
சம்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,950
சம்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,330
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,530
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,010
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,188
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,180
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,530
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,540
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,040
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,738
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,040
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,620
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,100
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,410
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,568
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,820
சம்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,030
சம்பா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை