நிஜாமாபாத், தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நிஜாமாபாத் : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
58,190
-530.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 58,720 -230.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,950 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,210 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,210 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,210 +130.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,080 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,640 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,480 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,480 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,240 +0.00
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,640
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,720
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,224
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 58,720
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,620
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,390
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,049
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,430
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,530
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,110
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,350
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,316
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,350
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,110
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,270
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,230
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,224
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,270
நிஜாமாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,350
நிஜாமாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நிஜாமாபாத் : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
70,950.00
-820.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 71,770 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,110 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,330 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,330 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,320 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,060 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,210 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,540 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,530 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,110 +10.00
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,950
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,830
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,622
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,940
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 71,770
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,520
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,000
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,178
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,170
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,520
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,530
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,030
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,728
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,030
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,610
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,090
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,400
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,558
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,810
நிஜாமாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,020
நிஜாமாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை