மேற்கு கோதாவரி, ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மேற்கு கோதாவரி : தங்க வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
58,950
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 58,950 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,210 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,210 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,210 +130.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,080 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,640 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,480 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,480 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,240 +0.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,240 +0.00
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,640
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,800
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,244
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 58,950
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,620
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,390
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,049
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,430
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,530
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,110
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,350
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,316
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,350
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,110
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,270
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,230
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,235
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,270
மேற்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,350
மேற்கு கோதாவரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மேற்கு கோதாவரி : வெள்ளி வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
72,110.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 72,110 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,330 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,330 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,320 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,060 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,210 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,540 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,530 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,110 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,100 +10.00
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,950
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,830
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,656
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,940
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 72,110
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,520
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,000
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,178
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,170
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,520
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,530
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,030
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,728
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,030
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,610
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,090
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,400
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,558
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,810
மேற்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,020
மேற்கு கோதாவரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை