துங்கர்பூர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

துங்கர்பூர் : தங்க வீதம்

23 மே 2024
72,050
-1,200.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 73,250 -950.00
21 மே 2024 74,200 -380.00
20 மே 2024 74,580 +650.00
19 மே 2024 73,930 +10.00
18 மே 2024 73,920 +0.00
17 மே 2024 73,920 +800.00
16 மே 2024 73,120 -130.00
15 மே 2024 73,250 +800.00
14 மே 2024 72,450 +470.00
13 மே 2024 71,980 -880.00
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,580
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,760
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,453
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,760
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 73,250
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,980
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,250
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,297
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,250
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,530
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,030
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,660
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,891
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,660
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,620
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,870
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,390
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,195
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,870
துங்கர்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,600
துங்கர்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

துங்கர்பூர் : வெள்ளி வீதம்

23 மே 2024
90,940.00
-2,030.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 92,970 -1,750.00
21 மே 2024 94,720 -770.00
20 மே 2024 95,490 +4,340.00
19 மே 2024 91,150 +10.00
18 மே 2024 91,140 +0.00
17 மே 2024 91,140 +3,830.00
16 மே 2024 87,310 +370.00
15 மே 2024 86,940 +1,540.00
14 மே 2024 85,400 +560.00
13 மே 2024 84,840 -100.00
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,490
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,960
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,256
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,100
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 92,970
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,010
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,660
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,749
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,660
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,810
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,670
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,180
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,528
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,180
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,130
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,320
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,050
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,912
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,320
துங்கர்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,170
துங்கர்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை