கிழக்கு சிங்பும், ஜார்க்கண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிழக்கு சிங்பும் : தங்க வீதம்

30 மே 2023
60,120
+450.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 59,670 +90.00
28 மே 2023 59,580 +0.00
27 மே 2023 59,580 +10.00
26 மே 2023 59,570 -100.00
25 மே 2023 59,670 -370.00
24 மே 2023 60,040 -390.00
23 மே 2023 60,430 -20.00
22 மே 2023 60,450 -120.00
21 மே 2023 60,570 +0.00
20 மே 2023 60,570 +10.00
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,600
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,570
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,553
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,030
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 59,670
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,250
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,540
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,260
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,540
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,020
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,780
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,980
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,800
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,900
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,530
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,840
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,470
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,433
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,840
கிழக்கு சிங்பும் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,870
கிழக்கு சிங்பும் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிழக்கு சிங்பும் : வெள்ளி வீதம்

30 மே 2023
71,230.00
+30.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 71,200 -170.00
28 மே 2023 71,370 +0.00
27 மே 2023 71,370 +10.00
26 மே 2023 71,360 +1,080.00
25 மே 2023 70,280 -840.00
24 மே 2023 71,120 -1,080.00
23 மே 2023 72,200 -570.00
22 மே 2023 72,770 -620.00
21 மே 2023 73,390 +0.00
20 மே 2023 73,390 +10.00
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,010
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,280
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,927
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,420
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 71,200
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,200
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,230
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,832
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,310
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,420
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,310
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,860
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,998
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,470
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,310
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,420
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,680
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,383
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,990
கிழக்கு சிங்பும் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,580
கிழக்கு சிங்பும் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை