கோவா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோவா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
மார்காவ் 23 மார்ச் 2023 59,540
பனாஜி 23 மார்ச் 2023 59,540

கோவா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
மார்காவ் 23 மார்ச் 2023 69,910
பனாஜி 23 மார்ச் 2023 69,910