கோவா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோவா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
மார்காவ் 22 ஜூன் 2024 71,640
பனாஜி 22 ஜூன் 2024 71,640

கோவா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
மார்காவ் 22 ஜூன் 2024 89,410
பனாஜி 22 ஜூன் 2024 89,410