உத்தர்காஷி, உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உத்தர்காஷி : தங்க வீதம்

23 ஜூலை 2024
72,550
-450.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 73,000 -250.00
21 ஜூலை 2024 73,250 +0.00
20 ஜூலை 2024 73,250 +10.00
19 ஜூலை 2024 73,240 -1,170.00
18 ஜூலை 2024 74,410 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,340 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,490 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,690 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,480 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,480 +10.00
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,490
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,690
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,161
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,760
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 73,000
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,100
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,150
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,747
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,800
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,700
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,630
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,810
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,335
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,810
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,790
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,030
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,290
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,345
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,290
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,580
உத்தர்காஷி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உத்தர்காஷி : வெள்ளி வீதம்

23 ஜூலை 2024
88,350.00
-850.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 89,200 -540.00
21 ஜூலை 2024 89,740 +0.00
20 ஜூலை 2024 89,740 +10.00
19 ஜூலை 2024 89,730 -2,110.00
18 ஜூலை 2024 91,840 -170.00
17 ஜூலை 2024 92,010 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,840 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,690 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,160 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,150 +10.00
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,170
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,200
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,045
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,630
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 89,200
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,020
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,230
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,520
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,810
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,480
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,340
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,010
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,252
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,150
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,800
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,060
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,710
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,803
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,710
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,860
உத்தர்காஷி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை