உத்தர்காஷி, உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உத்தர்காஷி : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,530
-250.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,780 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,860 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,140 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,030 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,230 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,220 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,100 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,220 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,220 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,170 +70.00
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,860
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,780
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,820
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,860
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,780
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,230
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,070
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,430
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,070
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,140
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,100
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,440
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,414
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,840
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,070
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,210
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,260
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,178
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,610
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,870
உத்தர்காஷி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உத்தர்காஷி : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,040.00
-400.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,440 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,000 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,960 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,730 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,460 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,450 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,440 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,850 +0.00
25 ஜனவரி 2023 68,850 +200.00
24 ஜனவரி 2023 68,650 +480.00
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,440
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,000
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,220
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,000
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,440
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,900
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,030
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,907
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,340
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,960
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,730
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,020
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,901
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,200
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,330
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,300
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,460
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,350
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,990
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,300
உத்தர்காஷி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை