உத்தர்காஷி : தங்கம் & வெள்ளி விலை, உத்தர்காஷி தங்க விகிதங்கள், உத்தர்காஷி வெள்ளி விகிதங்கள்

உத்தர்காஷி, உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உத்தர்காஷி : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
49,060
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 49,060 -960.00
27 ஜனவரி 2022 50,020 +290.00
26 ஜனவரி 2022 49,730 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,730 +320.00
24 ஜனவரி 2022 49,410 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,540 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,540 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,540 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,540 +470.00
19 ஜனவரி 2022 49,070 +0.00
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 50,020
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,590
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,106
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,030
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 49,060
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,810
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,540
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,191
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,750
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,030
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,500
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,130
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,381
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,780
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,730
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,360
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,400
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,435
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,430
உத்தர்காஷி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,110
உத்தர்காஷி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உத்தர்காஷி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,430.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,430 -2,180.00
27 ஜனவரி 2022 65,610 +120.00
26 ஜனவரி 2022 65,490 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,490 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,360 -590.00
23 ஜனவரி 2022 66,950 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,950 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,950 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 65,950 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,530 +1,150.00
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,950
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,870
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 64,007
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,650
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,430
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,010
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,650
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,120
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,120
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,650
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,750
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,120
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,244
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,080
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,120
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,720
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,050
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,450
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,050
உத்தர்காஷி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,490
உத்தர்காஷி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை