தேங்கனல், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தேங்கனல் : தங்க வீதம்

19 ஜூலை 2024
73,440
-950.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 74,390 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,320 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,470 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,670 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,460 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,460 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,450 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,470 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,850 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,580 +100.00
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,470
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,680
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,136
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,740
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 74,390
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,080
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,130
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,728
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,780
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,680
தேங்கனல் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,610
தேங்கனல் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,790
தேங்கனல் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,316
தேங்கனல் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,790
தேங்கனல் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,770
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,326
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
தேங்கனல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,560
தேங்கனல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தேங்கனல் : வெள்ளி வீதம்

19 ஜூலை 2024
89,570.00
-2,250.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 91,820 -170.00
17 ஜூலை 2024 91,990 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,820 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,670 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,130 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,120 +0.00
12 ஜூலை 2024 93,120 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,150 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 92,980 +50.00
09 ஜூலை 2024 92,930 +350.00
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,150
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,610
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,564
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,610
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 91,820
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,000
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,200
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,496
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,780
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,450
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,320
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,990
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,228
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,130
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,780
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,781
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
தேங்கனல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,840
தேங்கனல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை