பூர்பா மெடினிபூர், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பூர்பா மெடினிபூர் : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
59,810
-280.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,090 +10.00
30 மே 2023 60,080 +510.00
29 மே 2023 59,570 +80.00
28 மே 2023 59,490 +10.00
27 மே 2023 59,480 +0.00
26 மே 2023 59,480 -90.00
25 மே 2023 59,570 -370.00
24 மே 2023 59,940 -390.00
23 மே 2023 60,330 -20.00
22 மே 2023 60,350 -120.00
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,500
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,480
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,434
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 59,930
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,090
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,150
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,440
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,165
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,440
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 59,930
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,680
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,890
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,709
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,810
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,440
பூர்பா மெடினிபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பூர்பா மெடினிபூர் : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
71,810.00
-310.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,120 +1,070.00
30 மே 2023 71,050 -30.00
29 மே 2023 71,080 -180.00
28 மே 2023 71,260 +10.00
27 மே 2023 71,250 +0.00
26 மே 2023 71,250 +1,080.00
25 மே 2023 70,170 -830.00
24 மே 2023 71,000 -1,090.00
23 மே 2023 72,090 -570.00
22 மே 2023 72,660 -620.00
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,890
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,170
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,667
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,300
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,120
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,080
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,120
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,714
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,200
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,300
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,190
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,760
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,892
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,370
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,190
பூர்பா மெடினிபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை