மேற்கு வங்கம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மேற்கு வங்கம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிபுர்தார் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
பாங்குரா 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
பர்தாமன் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
பிர்பும் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
கூச் பீகார் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
டார்ஜிலிங் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
ஹூக்லி 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
ஹவுரா 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
ஜல்பைகுரி 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
ஜர்கிராம் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
கலிம்பொங் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
கொல்கத்தா 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
மால்டா 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
முர்ஷிதாபாத் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
நதியா 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
பாசிம் பர்தாமன் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
பாசிம் மெடினிபூர் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
பூர்பா பர்தாமன் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
பூர்பா மெடினிபூர் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
புருலியா 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570
உத்தர் தினாஜ்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 57,570

மேற்கு வங்கம் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிபுர்தார் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
பாங்குரா 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
பர்தாமன் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
பிர்பும் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
கூச் பீகார் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
டார்ஜிலிங் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
ஹூக்லி 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
ஹவுரா 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
ஜல்பைகுரி 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
ஜர்கிராம் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
கலிம்பொங் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
கொல்கத்தா 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
மால்டா 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
முர்ஷிதாபாத் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
நதியா 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
பாசிம் பர்தாமன் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
பாசிம் மெடினிபூர் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
பூர்பா பர்தாமன் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
பூர்பா மெடினிபூர் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
புருலியா 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040
உத்தர் தினாஜ்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 70,040