மேற்கு வங்கம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மேற்கு வங்கம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிபுர்தார் 22 மே 2024 74,110
பாங்குரா 22 மே 2024 74,110
பர்தாமன் 22 மே 2024 74,110
பிர்பும் 22 மே 2024 74,110
கூச் பீகார் 22 மே 2024 74,110
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 22 மே 2024 74,110
டார்ஜிலிங் 22 மே 2024 74,110
ஹூக்லி 22 மே 2024 74,110
ஹவுரா 22 மே 2024 74,110
ஜல்பைகுரி 22 மே 2024 74,110
ஜர்கிராம் 22 மே 2024 74,110
கலிம்பொங் 22 மே 2024 74,110
கொல்கத்தா 22 மே 2024 74,110
மால்டா 22 மே 2024 74,110
முர்ஷிதாபாத் 22 மே 2024 74,110
நதியா 22 மே 2024 74,110
வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் 22 மே 2024 74,110
பாசிம் பர்தாமன் 22 மே 2024 74,110
பாசிம் மெடினிபூர் 22 மே 2024 74,110
பூர்பா பர்தாமன் 22 மே 2024 74,110
பூர்பா மெடினிபூர் 22 மே 2024 74,110
புருலியா 22 மே 2024 74,110
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் 22 மே 2024 74,110
உத்தர் தினாஜ்பூர் 22 மே 2024 74,110

மேற்கு வங்கம் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிபுர்தார் 22 மே 2024 94,610
பாங்குரா 22 மே 2024 94,610
பர்தாமன் 22 மே 2024 94,610
பிர்பும் 22 மே 2024 94,610
கூச் பீகார் 22 மே 2024 94,610
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 22 மே 2024 94,610
டார்ஜிலிங் 22 மே 2024 94,610
ஹூக்லி 22 மே 2024 94,610
ஹவுரா 22 மே 2024 94,610
ஜல்பைகுரி 22 மே 2024 94,610
ஜர்கிராம் 22 மே 2024 94,610
கலிம்பொங் 22 மே 2024 94,610
கொல்கத்தா 22 மே 2024 94,610
மால்டா 22 மே 2024 94,610
முர்ஷிதாபாத் 22 மே 2024 94,610
நதியா 22 மே 2024 94,610
வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் 22 மே 2024 94,610
பாசிம் பர்தாமன் 22 மே 2024 94,610
பாசிம் மெடினிபூர் 22 மே 2024 94,610
பூர்பா பர்தாமன் 22 மே 2024 94,610
பூர்பா மெடினிபூர் 22 மே 2024 94,610
புருலியா 22 மே 2024 94,610
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் 22 மே 2024 94,610
உத்தர் தினாஜ்பூர் 22 மே 2024 94,610