மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, மேற்கு வங்கம் தங்க விகிதங்கள், மேற்கு வங்கம் வெள்ளி விகிதங்கள்

மேற்கு வங்கம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மேற்கு வங்கம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிபுர்தார் 29 ஜனவரி 2022 48,970
பாங்குரா 29 ஜனவரி 2022 48,970
பர்தாமன் 29 ஜனவரி 2022 48,970
பிர்பும் 29 ஜனவரி 2022 48,970
கூச் பீகார் 29 ஜனவரி 2022 48,970
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 48,970
டார்ஜிலிங் 29 ஜனவரி 2022 48,970
ஹூக்லி 29 ஜனவரி 2022 48,970
ஹவுரா 29 ஜனவரி 2022 48,970
ஜல்பைகுரி 29 ஜனவரி 2022 48,970
ஜர்கிராம் 29 ஜனவரி 2022 48,970
கலிம்பொங் 29 ஜனவரி 2022 48,970
கொல்கத்தா 29 ஜனவரி 2022 48,970
மால்டா 29 ஜனவரி 2022 48,970
முர்ஷிதாபாத் 29 ஜனவரி 2022 48,970
நதியா 29 ஜனவரி 2022 48,970
வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் 29 ஜனவரி 2022 48,970
பாசிம் பர்தாமன் 29 ஜனவரி 2022 48,970
பாசிம் மெடினிபூர் 29 ஜனவரி 2022 48,970
பூர்பா பர்தாமன் 29 ஜனவரி 2022 48,970
பூர்பா மெடினிபூர் 29 ஜனவரி 2022 48,970
புருலியா 29 ஜனவரி 2022 48,970
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் 29 ஜனவரி 2022 48,970
உத்தர் தினாஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 48,970

மேற்கு வங்கம் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிபுர்தார் 29 ஜனவரி 2022 63,310
பாங்குரா 29 ஜனவரி 2022 63,310
பர்தாமன் 29 ஜனவரி 2022 63,310
பிர்பும் 29 ஜனவரி 2022 63,310
கூச் பீகார் 29 ஜனவரி 2022 63,310
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,310
டார்ஜிலிங் 29 ஜனவரி 2022 63,310
ஹூக்லி 29 ஜனவரி 2022 63,310
ஹவுரா 29 ஜனவரி 2022 63,310
ஜல்பைகுரி 29 ஜனவரி 2022 63,310
ஜர்கிராம் 29 ஜனவரி 2022 63,310
கலிம்பொங் 29 ஜனவரி 2022 63,310
கொல்கத்தா 29 ஜனவரி 2022 63,310
மால்டா 29 ஜனவரி 2022 63,310
முர்ஷிதாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,310
நதியா 29 ஜனவரி 2022 63,310
வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் 29 ஜனவரி 2022 63,310
பாசிம் பர்தாமன் 29 ஜனவரி 2022 63,310
பாசிம் மெடினிபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,310
பூர்பா பர்தாமன் 29 ஜனவரி 2022 63,310
பூர்பா மெடினிபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,310
புருலியா 29 ஜனவரி 2022 63,310
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் 29 ஜனவரி 2022 63,310
உத்தர் தினாஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,310