ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை, ஆந்திரா தங்க விகிதங்கள், ஆந்திரா வெள்ளி விகிதங்கள்

ஆந்திரா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஆந்திரா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்தபூர் 21 ஜனவரி 2022 49,590
சித்தூர் 21 ஜனவரி 2022 49,590
கிழக்கு கோதாவரி 21 ஜனவரி 2022 49,590
குண்டூர் 21 ஜனவரி 2022 49,590
கடப்பா 21 ஜனவரி 2022 49,590
கர்னூல் 21 ஜனவரி 2022 49,590
மச்சிலிபட்னம் 21 ஜனவரி 2022 49,590
நெல்லூர் 21 ஜனவரி 2022 49,590
பிரகாரம் 21 ஜனவரி 2022 49,590
ஸ்ரீகாகுளம் 21 ஜனவரி 2022 49,590
விசாகப்பட்டினம் 21 ஜனவரி 2022 49,590
விஜயநகரம் 21 ஜனவரி 2022 49,590
மேற்கு கோதாவரி 21 ஜனவரி 2022 49,590

ஆந்திரா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்தபூர் 21 ஜனவரி 2022 66,020
சித்தூர் 21 ஜனவரி 2022 66,020
கிழக்கு கோதாவரி 21 ஜனவரி 2022 66,020
குண்டூர் 21 ஜனவரி 2022 66,020
கடப்பா 21 ஜனவரி 2022 66,020
கர்னூல் 21 ஜனவரி 2022 66,020
மச்சிலிபட்னம் 21 ஜனவரி 2022 66,020
நெல்லூர் 21 ஜனவரி 2022 66,020
பிரகாரம் 21 ஜனவரி 2022 66,020
ஸ்ரீகாகுளம் 21 ஜனவரி 2022 66,020
விசாகப்பட்டினம் 21 ஜனவரி 2022 66,020
விஜயநகரம் 21 ஜனவரி 2022 66,020
மேற்கு கோதாவரி 21 ஜனவரி 2022 66,020