ஆந்திரா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஆந்திரா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்தபூர் 18 அக்டோபர் 2021 48,390
சித்தூர் 18 அக்டோபர் 2021 48,390
கிழக்கு கோதாவரி 18 அக்டோபர் 2021 48,390
குண்டூர் 18 அக்டோபர் 2021 48,390
கடப்பா 18 அக்டோபர் 2021 48,390
கர்னூல் 18 அக்டோபர் 2021 48,390
மச்சிலிபட்னம் 18 அக்டோபர் 2021 48,390
நெல்லூர் 18 அக்டோபர் 2021 48,390
பிரகாரம் 18 அக்டோபர் 2021 48,390
ஸ்ரீகாகுளம் 18 அக்டோபர் 2021 48,390
விசாகப்பட்டினம் 18 அக்டோபர் 2021 48,390
விஜயநகரம் 18 அக்டோபர் 2021 48,390
மேற்கு கோதாவரி 18 அக்டோபர் 2021 48,390

ஆந்திரா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்தபூர் 18 அக்டோபர் 2021 64,850
சித்தூர் 18 அக்டோபர் 2021 64,850
கிழக்கு கோதாவரி 18 அக்டோபர் 2021 64,850
குண்டூர் 18 அக்டோபர் 2021 64,850
கடப்பா 18 அக்டோபர் 2021 64,850
கர்னூல் 18 அக்டோபர் 2021 64,850
மச்சிலிபட்னம் 18 அக்டோபர் 2021 64,850
நெல்லூர் 18 அக்டோபர் 2021 64,850
பிரகாரம் 18 அக்டோபர் 2021 64,850
ஸ்ரீகாகுளம் 18 அக்டோபர் 2021 64,850
விசாகப்பட்டினம் 18 அக்டோபர் 2021 64,850
விஜயநகரம் 18 அக்டோபர் 2021 64,850
மேற்கு கோதாவரி 18 அக்டோபர் 2021 64,850