ஆந்திரா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஆந்திரா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்தபூர் 26 மே 2024 71,610
சித்தூர் 26 மே 2024 71,610
கிழக்கு கோதாவரி 26 மே 2024 71,610
குண்டூர் 26 மே 2024 71,610
கடப்பா 26 மே 2024 71,610
கர்னூல் 26 மே 2024 71,610
மச்சிலிபட்னம் 26 மே 2024 71,610
நெல்லூர் 26 மே 2024 71,610
பிரகாரம் 26 மே 2024 71,610
ஸ்ரீகாகுளம் 26 மே 2024 71,610
விசாகப்பட்டினம் 26 மே 2024 71,610
விஜயநகரம் 26 மே 2024 71,610
மேற்கு கோதாவரி 26 மே 2024 71,610

ஆந்திரா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்தபூர் 26 மே 2024 90,740
சித்தூர் 26 மே 2024 90,740
கிழக்கு கோதாவரி 26 மே 2024 90,740
குண்டூர் 26 மே 2024 90,740
கடப்பா 26 மே 2024 90,740
கர்னூல் 26 மே 2024 90,740
மச்சிலிபட்னம் 26 மே 2024 90,740
நெல்லூர் 26 மே 2024 90,740
பிரகாரம் 26 மே 2024 90,740
ஸ்ரீகாகுளம் 26 மே 2024 90,740
விசாகப்பட்டினம் 26 மே 2024 90,740
விஜயநகரம் 26 மே 2024 90,740
மேற்கு கோதாவரி 26 மே 2024 90,740