ஆந்திரா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஆந்திரா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்தபூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,310
சித்தூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,310
கிழக்கு கோதாவரி 08 பிப்ரவரி 2023 57,310
குண்டூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,310
கடப்பா 08 பிப்ரவரி 2023 57,310
கர்னூல் 08 பிப்ரவரி 2023 57,310
மச்சிலிபட்னம் 08 பிப்ரவரி 2023 57,310
நெல்லூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,310
பிரகாரம் 08 பிப்ரவரி 2023 57,310
ஸ்ரீகாகுளம் 08 பிப்ரவரி 2023 57,310
விசாகப்பட்டினம் 08 பிப்ரவரி 2023 57,310
விஜயநகரம் 08 பிப்ரவரி 2023 57,310
மேற்கு கோதாவரி 08 பிப்ரவரி 2023 57,310

ஆந்திரா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்தபூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,920
சித்தூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,920
கிழக்கு கோதாவரி 08 பிப்ரவரி 2023 67,920
குண்டூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,920
கடப்பா 08 பிப்ரவரி 2023 67,920
கர்னூல் 08 பிப்ரவரி 2023 67,920
மச்சிலிபட்னம் 08 பிப்ரவரி 2023 67,920
நெல்லூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,920
பிரகாரம் 08 பிப்ரவரி 2023 67,920
ஸ்ரீகாகுளம் 08 பிப்ரவரி 2023 67,920
விசாகப்பட்டினம் 08 பிப்ரவரி 2023 67,920
விஜயநகரம் 08 பிப்ரவரி 2023 67,920
மேற்கு கோதாவரி 08 பிப்ரவரி 2023 67,920