யமுனா விஹார், டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

யமுனா விஹார் : தங்க வீதம்

03 மார்ச் 2024
63,570
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 மார்ச் 2024 63,570 +10.00
01 மார்ச் 2024 63,560 +1,060.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,500 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,180 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,270 +170.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,100 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,260 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,260 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,250 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 61,890 -160.00
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,570
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,560
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,565
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,560
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (02 மார்ச்) 63,570
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,770
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,290
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,097
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,770
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,500
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,280
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,500
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,274
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,280
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,560
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,590
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 60,970
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,402
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,160
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,150
யமுனா விஹார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

யமுனா விஹார் : வெள்ளி வீதம்

03 மார்ச் 2024
72,070.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 மார்ச் 2024 72,070 +0.00
01 மார்ச் 2024 72,070 +1,010.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,060 +2,120.00
28 பிப்ரவரி 2024 68,940 -360.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,300 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,550 -1,000.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,550 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,550 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,540 +220.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,320 -440.00
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,070
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,070
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,070
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,070
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (02 மார்ச்) 72,070
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,200
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 68,940
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,800
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,200
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,060
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,220
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,750
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,033
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,220
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,210
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,560
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,210
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,416
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,540
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,180
யமுனா விஹார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை