யமுனா விஹார், டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

யமுனா விஹார் : தங்க வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
48,530
+220.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 48,310 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,320 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,240 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 48,960 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 48,960 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 48,960 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 48,960 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,220 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,070 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,060 +220.00
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 48,960
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,290
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,074
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,330
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 48,310
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,560
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,580
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,632
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,140
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,580
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,330
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,880
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,208
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,330
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,190
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,450
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,860
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,773
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,860
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,330
யமுனா விஹார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

யமுனா விஹார் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
67,030.00
+1,180.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 65,850 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,640 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,650 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,250 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,250 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,250 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,250 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 62,920 -170.00
12 அக்டோபர் 2021 63,090 -50.00
11 அக்டோபர் 2021 63,140 +550.00
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 65,850
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,910
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,029
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,910
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 65,850
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,710
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,650
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,627
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,280
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,650
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,680
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,060
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,391
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,680
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,390
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,710
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,490
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,869
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,620
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,680
யமுனா விஹார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை