ஷியோஹர், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஷியோஹர் : தங்க வீதம்

26 மார்ச் 2023
59,460
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 59,460 +10.00
24 மார்ச் 2023 59,450 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,730 +840.00
22 மார்ச் 2023 58,890 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,750 -850.00
20 மார்ச் 2023 59,600 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,540 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,540 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,530 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,120 -320.00
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,730
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,930
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,405
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,860
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 59,460
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,790
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,430
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,389
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,790
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,830
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,170
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,010
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,389
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,010
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,080
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,040
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,390
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,356
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,780
ஷியோஹர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,010
ஷியோஹர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஷியோஹர் : வெள்ளி வீதம்

26 மார்ச் 2023
70,410.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 70,410 +0.00
24 மார்ச் 2023 70,410 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,240 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,270 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,420 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,780 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,620 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,620 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,610 +2,070.00
16 மார்ச் 2023 66,540 -750.00
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,410
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,810
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,016
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,420
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 70,410
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,370
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,630
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,329
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,930
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,530
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,830
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,950
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,833
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,270
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,890
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,660
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,950
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,828
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,130
ஷியோஹர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,260
ஷியோஹர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை