உக்ருல் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, உக்ருல் தங்க விகிதங்கள், உக்ருல் வெள்ளி விகிதங்கள்

உக்ருல், மணிப்பூர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உக்ருல் : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,580
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,580 -140.00
23 ஜனவரி 2022 49,720 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,720 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,720 +10.00
20 ஜனவரி 2022 49,710 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,250 +10.00
18 ஜனவரி 2022 49,240 +140.00
17 ஜனவரி 2022 49,100 +40.00
16 ஜனவரி 2022 49,060 +0.00
15 ஜனவரி 2022 49,060 +0.00
உக்ருல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,720
உக்ருல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,760
உக்ருல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,195
உக்ருல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,210
உக்ருல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,580
உக்ருல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,990
உக்ருல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,710
உக்ருல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,366
உக்ருல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,920
உக்ருல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,210
உக்ருல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,680
உக்ருல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,300
உக்ருல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,560
உக்ருல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,950
உக்ருல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,900
உக்ருல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,530
உக்ருல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,570
உக்ருல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,610
உக்ருல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,600
உக்ருல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,290
உக்ருல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உக்ருல் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,600.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,600 -590.00
23 ஜனவரி 2022 67,190 +0.00
22 ஜனவரி 2022 67,190 +0.00
21 ஜனவரி 2022 67,190 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 66,190 +1,430.00
19 ஜனவரி 2022 64,760 +1,150.00
18 ஜனவரி 2022 63,610 +300.00
17 ஜனவரி 2022 63,310 -320.00
16 ஜனவரி 2022 63,630 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,630 +0.00
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 67,190
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 62,100
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 64,072
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,880
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,600
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,240
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,870
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,346
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,350
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,880
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 69,000
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,340
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,483
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,320
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,340
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,970
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,270
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,683
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,270
உக்ருல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,730
உக்ருல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை