கடப்பா, ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கடப்பா : தங்க வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
48,690
+230.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 48,460 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,470 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,390 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,110 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,110 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,110 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,110 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,380 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,230 +20.00
11 அக்டோபர் 2021 48,210 +210.00
கடப்பா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,110
கடப்பா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,440
கடப்பா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,227
கடப்பா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,480
கடப்பா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 48,460
கடப்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,710
கடப்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,730
கடப்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,785
கடப்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,300
கடப்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,730
கடப்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,490
கடப்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,030
கடப்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,363
கடப்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,490
கடப்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,340
கடப்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,610
கடப்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,010
கடப்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,931
கடப்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,010
கடப்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,490
கடப்பா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கடப்பா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
67,250.00
+1,190.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 66,060 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,850 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,850 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,460 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,460 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,460 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,460 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,130 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,290 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,350 +560.00
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 66,060
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,110
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,233
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,110
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 66,060
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,930
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,850
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,832
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,490
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,850
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,910
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,270
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,602
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,910
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,600
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,940
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,710
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,094
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,840
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,910
கடப்பா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை