கடப்பா, ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கடப்பா : தங்க வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
50,240
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 50,240 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,240 +90.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,150 +150.00
28 செப்டம்பர் 2022 50,000 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,560 +200.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,360 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,630 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,630 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,620 -600.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,220 +600.00
கடப்பா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,240
கடப்பா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,240
கடப்பா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,240
கடப்பா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,240
கடப்பா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 50,240
கடப்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,800
கடப்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,360
கடப்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,083
கடப்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,190
கடப்பா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,240
கடப்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,730
கடப்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,870
கடப்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,842
கடப்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,530
கடப்பா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,880
கடப்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,430
கடப்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,580
கடப்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,068
கடப்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,780
கடப்பா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,580
கடப்பா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கடப்பா : வெள்ளி வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
56,890.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 56,890 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,880 +790.00
29 செப்டம்பர் 2022 56,090 -440.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,530 +1,100.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,430 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,310 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,260 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,260 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,260 -1,740.00
22 செப்டம்பர் 2022 58,000 +700.00
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 56,890
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,890
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 56,890
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,890
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 56,890
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,000
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,440
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,515
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,440
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,880
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,530
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,110
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,022
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,430
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,110
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,950
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,770
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,099
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,790
கடப்பா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,790
கடப்பா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை