சிக்கிம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சிக்கிம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
கிழக்கு மாவட்டம் 27 செப்டம்பர் 2023 58,390
வடக்கு மாவட்டம் 27 செப்டம்பர் 2023 58,390
தெற்கு மாவட்டம் 27 செப்டம்பர் 2023 58,390
மேற்கு மாவட்டம் 27 செப்டம்பர் 2023 58,390

சிக்கிம் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
கிழக்கு மாவட்டம் 27 செப்டம்பர் 2023 71,250
வடக்கு மாவட்டம் 27 செப்டம்பர் 2023 71,250
தெற்கு மாவட்டம் 27 செப்டம்பர் 2023 71,250
மேற்கு மாவட்டம் 27 செப்டம்பர் 2023 71,250