ராம்கர், ஜார்க்கண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ராம்கர் : தங்க வீதம்

11 ஆகஸ்ட் 2022
52,350
+140.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,210 -30.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,240 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,240 +400.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,840 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,830 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,830 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,140 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,660 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,550 +90.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,460 -50.00
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,660
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,460
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,000
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,460
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (10 ஆகஸ்ட்) 52,210
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,360
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,510
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,999
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,710
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,510
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,930
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,380
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,088
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,060
ராம்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,930
ராம்கர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,980
ராம்கர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,050
ராம்கர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,922
ராம்கர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,480
ராம்கர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,120
ராம்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ராம்கர் : வெள்ளி வீதம்

11 ஆகஸ்ட் 2022
59,000.00
-50.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,050 -120.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,170 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,170 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,500 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,490 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,490 -610.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,100 +360.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,740 +160.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,580 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,350 +630.00
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,170
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,490
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,164
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,350
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (10 ஆகஸ்ட்) 59,050
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,870
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,700
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,022
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,710
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,720
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,810
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,460
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,491
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,570
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,460
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,430
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,140
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,924
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,430
ராம்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,350
ராம்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை