அஹ்மத்நகர், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அஹ்மத்நகர் : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
62,650
+320.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 62,330 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,280 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,270 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,270 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,540 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,870 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,520 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,570 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,570 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,560 +0.00
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,280
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,330
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,038
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,270
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 62,330
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,870
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,770
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,973
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,870
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,540
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,330
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,550
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,197
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,500
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,990
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,290
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,914
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,480
அஹ்மத்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,500
அஹ்மத்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அஹ்மத்நகர் : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
75,910.00
+30.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 75,880 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,690 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,680 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,680 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,260 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,120 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,450 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,160 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,150 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,150 +10.00
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,690
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 75,880
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,233
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,680
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 75,880
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,260
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,100
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,677
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,390
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,260
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,940
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,720
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,595
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,780
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,740
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,830
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,770
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,192
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,820
அஹ்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,780
அஹ்மத்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை