ஹோஜாய், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஹோஜாய் : தங்க வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
49,430
+410.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 49,020 +410.00
24 அக்டோபர் 2021 48,610 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,610 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,610 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,710 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,490 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,500 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,420 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,140 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,140 +0.00
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,140
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,470
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,345
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,510
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 49,020
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,740
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,750
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,808
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,320
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,750
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,510
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,060
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,388
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,510
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,370
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,640
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,040
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,955
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,040
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,510
ஹோஜாய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஹோஜாய் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
67,830.00
+500.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 67,330 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,670 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,670 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,670 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,280 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 66,100 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 64,880 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,890 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,490 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,490 +0.00
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,330
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,140
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,996
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,140
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 67,330
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,960
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,880
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,864
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,520
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,880
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,940
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,300
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,637
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,940
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,630
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,980
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,740
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,129
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,880
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,940
ஹோஜாய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை