ஜோர்ஹாட், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜோர்ஹாட் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,370
+120.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,250 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 57,030 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,630 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,630 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,630 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,880 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,950 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,230 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,120 +0.00
30 ஜனவரி 2023 57,120 -200.00
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,950
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,630
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,143
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,950
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,250
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,320
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,160
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,538
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,160
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,230
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,190
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,530
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,500
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,930
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,150
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,300
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,340
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,263
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,690
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,950
ஜோர்ஹாட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜோர்ஹாட் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,960.00
+360.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,600 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,700 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,890 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,890 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,880 -2,670.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,550 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,110 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,070 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,840 +0.00
30 ஜனவரி 2023 68,840 +280.00
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,550
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,600
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,517
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,110
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,600
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,010
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,130
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,010
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,450
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,070
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,840
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,120
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,008
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,300
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,440
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,400
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,550
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,447
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,090
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,400
ஜோர்ஹாட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை