எட்டாவா, உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

எட்டாவா : தங்க வீதம்

26 மார்ச் 2023
59,510
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 59,510 +10.00
24 மார்ச் 2023 59,500 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,780 +840.00
22 மார்ச் 2023 58,940 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,800 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,640 +50.00
19 மார்ச் 2023 59,590 +10.00
18 மார்ச் 2023 59,580 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,580 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,170 -310.00
எட்டாவா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,780
எட்டாவா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,980
எட்டாவா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,451
எட்டாவா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,900
எட்டாவா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 59,510
எட்டாவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,840
எட்டாவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,470
எட்டாவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,433
எட்டாவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,840
எட்டாவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,870
எட்டாவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,210
எட்டாவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,060
எட்டாவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,414
எட்டாவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,060
எட்டாவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,120
எட்டாவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,080
எட்டாவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,430
எட்டாவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,399
எட்டாவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,830
எட்டாவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,050
எட்டாவா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

எட்டாவா : வெள்ளி வீதம்

26 மார்ச் 2023
70,470.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 70,470 +10.00
24 மார்ச் 2023 70,460 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,290 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,320 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,470 -370.00
20 மார்ச் 2023 68,840 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,680 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,670 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,670 +2,080.00
16 மார்ச் 2023 66,590 -760.00
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,470
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,860
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,068
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,470
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 70,470
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,420
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,680
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,383
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,990
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,580
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,880
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,010
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,888
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,320
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,940
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,710
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,000
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,882
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,180
எட்டாவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,320
எட்டாவா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை