தேவ்பூமி துவாரகா, குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தேவ்பூமி துவாரகா : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
59,960
-290.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,250 +10.00
30 மே 2023 60,240 +510.00
29 மே 2023 59,730 +80.00
28 மே 2023 59,650 +10.00
27 மே 2023 59,640 +0.00
26 மே 2023 59,640 -90.00
25 மே 2023 59,730 -370.00
24 மே 2023 60,100 -390.00
23 மே 2023 60,490 -20.00
22 மே 2023 60,510 -130.00
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,670
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,640
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,595
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,090
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,250
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,320
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,600
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,324
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,600
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,090
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,840
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,040
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,862
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,960
தேவ்பூமி துவாரகா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,600
தேவ்பூமி துவாரகா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தேவ்பூமி துவாரகா : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
71,970.00
-350.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,320 +1,080.00
30 மே 2023 71,240 -30.00
29 மே 2023 71,270 -180.00
28 மே 2023 71,450 +10.00
27 மே 2023 71,440 +0.00
26 மே 2023 71,440 +1,080.00
25 மே 2023 70,360 -830.00
24 மே 2023 71,190 -1,090.00
23 மே 2023 72,280 -570.00
22 மே 2023 72,850 -620.00
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,090
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,360
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,863
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,500
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,320
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,280
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,310
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,912
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,390
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,500
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,380
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,930
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,070
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,540
தேவ்பூமி துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,380
தேவ்பூமி துவாரகா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை