தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சில்வாசா 28 செப்டம்பர் 2023 57,730

தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சில்வாசா 28 செப்டம்பர் 2023 70,530