பிவானி, ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பிவானி : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
62,450
+140.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 62,310 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,260 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,260 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,250 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,520 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,850 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,500 +940.00
27 நவம்பர் 2023 61,560 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,550 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,550 +10.00
பிவானி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,260
பிவானி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,310
பிவானி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,020
பிவானி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,250
பிவானி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 62,310
பிவானி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,850
பிவானி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
பிவானி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,956
பிவானி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,850
பிவானி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,520
பிவானி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,320
பிவானி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,530
பிவானி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,180
பிவானி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,490
பிவானி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,970
பிவானி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,530
பிவானி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,280
பிவானி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,898
பிவானி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,470
பிவானி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,480
பிவானி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பிவானி : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
75,670.00
-190.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 75,860 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,670 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,660 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,660 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,240 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,100 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,430 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,140 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,130 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,130 +10.00
பிவானி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,670
பிவானி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 75,860
பிவானி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,213
பிவானி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,660
பிவானி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 75,860
பிவானி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,240
பிவானி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,080
பிவானி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,658
பிவானி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,370
பிவானி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,240
பிவானி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,930
பிவானி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,700
பிவானி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,575
பிவானி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,760
பிவானி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,720
பிவானி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,810
பிவானி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,750
பிவானி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,156
பிவானி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,800
பிவானி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,760
பிவானி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை