ஜகத்சிங்பூர், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜகத்சிங்பூர் : தங்க வீதம்

15 ஜூன் 2024
71,960
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
14 ஜூன் 2024 71,960 +830.00
13 ஜூன் 2024 71,130 -770.00
12 ஜூன் 2024 71,900 +410.00
11 ஜூன் 2024 71,490 +90.00
10 ஜூன் 2024 71,400 +90.00
09 ஜூன் 2024 71,310 +0.00
08 ஜூன் 2024 71,310 +10.00
07 ஜூன் 2024 71,300 -1,780.00
06 ஜூன் 2024 73,080 +590.00
05 ஜூன் 2024 72,490 +540.00
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,080
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,130
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,788
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,780
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (14 ஜூன்) 71,960
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,610
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,790
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,316
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,790
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,770
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,326
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,560
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,050
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,690
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,918
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,690
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,650
ஜகத்சிங்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜகத்சிங்பூர் : வெள்ளி வீதம்

15 ஜூன் 2024
89,380.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
14 ஜூன் 2024 89,380 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,200 -2,410.00
12 ஜூன் 2024 90,610 +1,760.00
11 ஜூன் 2024 88,850 -1,350.00
10 ஜூன் 2024 90,200 +1,120.00
09 ஜூன் 2024 89,080 +10.00
08 ஜூன் 2024 89,070 +10.00
07 ஜூன் 2024 89,060 -4,940.00
06 ஜூன் 2024 94,000 +3,270.00
05 ஜூன் 2024 90,730 +950.00
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,000
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,200
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,338
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,780
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (14 ஜூன்) 89,380
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,320
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,990
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,228
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,130
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,780
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,781
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,840
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,700
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,210
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,558
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,210
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,160
ஜகத்சிங்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை