ஜகத்சிங்பூர், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜகத்சிங்பூர் : தங்க வீதம்

இன்று 19 அக்டோபர் 2021
48,330
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 அக்டோபர் 2021 48,330 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,050 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,320 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,170 +20.00
11 அக்டோபர் 2021 48,150 +210.00
10 அக்டோபர் 2021 47,940 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,940 +0.00
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,050
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,380
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,140
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,420
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (18 அக்டோபர்) 48,330
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,650
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,670
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,723
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,240
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,670
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,430
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,970
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,302
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,430
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,280
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,550
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,950
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,866
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,950
ஜகத்சிங்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,430
ஜகத்சிங்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜகத்சிங்பூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 19 அக்டோபர் 2021
64,770.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 அக்டோபர் 2021 64,770 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,380 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,050 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,210 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,270 +560.00
10 அக்டோபர் 2021 62,710 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,710 +0.00
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,770
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,030
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,906
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,030
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (18 அக்டோபர்) 64,770
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,840
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,770
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,748
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,410
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,770
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,820
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,180
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,519
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,820
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,520
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,850
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,620
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,004
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,750
ஜகத்சிங்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,820
ஜகத்சிங்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை