பெமேதரா, சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெமேதரா : தங்க வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
49,310
+410.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 48,900 +400.00
24 அக்டோபர் 2021 48,500 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,500 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,500 -90.00
21 அக்டோபர் 2021 48,590 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,370 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,380 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,300 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,020 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,020 +0.00
பெமேதரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,020
பெமேதரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,350
பெமேதரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,228
பெமேதரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,390
பெமேதரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 48,900
பெமேதரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,620
பெமேதரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,640
பெமேதரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,693
பெமேதரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,210
பெமேதரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,640
பெமேதரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,390
பெமேதரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,940
பெமேதரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,271
பெமேதரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,390
பெமேதரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,250
பெமேதரா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,520
பெமேதரா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,920
பெமேதரா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,835
பெமேதரா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,920
பெமேதரா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,390
பெமேதரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெமேதரா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
67,660.00
+490.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 67,170 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,510 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,510 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,510 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,120 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,940 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 64,720 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,730 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,340 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,340 +0.00
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,170
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,990
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,843
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,990
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 67,170
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,800
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,730
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,708
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,370
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,730
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,770
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,140
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,476
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,770
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,480
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,810
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,580
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,959
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,710
பெமேதரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,770
பெமேதரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை