பஞ்சாப் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பஞ்சாப் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 26 மே 2024 71,500
பர்னாலா 26 மே 2024 71,500
பதிந்தா 26 மே 2024 71,500
ஃபரிட்கோட் 26 மே 2024 71,500
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 26 மே 2024 71,500
பாசில்கா 26 மே 2024 71,500
ஃபிரோஸ்பூர் 26 மே 2024 71,500
குர்தாஸ்பூர் 26 மே 2024 71,500
ஹோஷியார்பூர் 26 மே 2024 71,500
ஜலந்தர் 26 மே 2024 71,500
கபுர்தலா 26 மே 2024 71,500
லூதியானா 26 மே 2024 71,500
மான்சா 26 மே 2024 71,500
மோகா 26 மே 2024 71,500
முக்த்சர் 26 மே 2024 71,500
பதான்கோட் 26 மே 2024 71,500
பாட்டியாலா 26 மே 2024 71,500
ரூப்நகர் 26 மே 2024 71,500
சங்ரூர் 26 மே 2024 71,500
சாஸ் நகர் 26 மே 2024 71,500
Shd பகத்சிங் Ngr 26 மே 2024 71,500
தார் தரன் 26 மே 2024 71,500

பஞ்சாப் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 26 மே 2024 90,600
பர்னாலா 26 மே 2024 90,600
பதிந்தா 26 மே 2024 90,600
ஃபரிட்கோட் 26 மே 2024 90,600
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 26 மே 2024 90,600
பாசில்கா 26 மே 2024 90,600
ஃபிரோஸ்பூர் 26 மே 2024 90,600
குர்தாஸ்பூர் 26 மே 2024 90,600
ஹோஷியார்பூர் 26 மே 2024 90,600
ஜலந்தர் 26 மே 2024 90,600
கபுர்தலா 26 மே 2024 90,600
லூதியானா 26 மே 2024 90,600
மான்சா 26 மே 2024 90,600
மோகா 26 மே 2024 90,600
முக்த்சர் 26 மே 2024 90,600
பதான்கோட் 26 மே 2024 90,600
பாட்டியாலா 26 மே 2024 90,600
ரூப்நகர் 26 மே 2024 90,600
சங்ரூர் 26 மே 2024 90,600
சாஸ் நகர் 26 மே 2024 90,600
Shd பகத்சிங் Ngr 26 மே 2024 90,600
தார் தரன் 26 மே 2024 90,600