பஞ்சாப் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பஞ்சாப் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 26 அக்டோபர் 2021 49,330
பர்னாலா 26 அக்டோபர் 2021 49,330
பதிந்தா 26 அக்டோபர் 2021 49,330
ஃபரிட்கோட் 26 அக்டோபர் 2021 49,330
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 26 அக்டோபர் 2021 49,330
பாசில்கா 26 அக்டோபர் 2021 49,330
ஃபிரோஸ்பூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,330
குர்தாஸ்பூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,330
ஹோஷியார்பூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,330
ஜலந்தர் 26 அக்டோபர் 2021 49,330
கபுர்தலா 26 அக்டோபர் 2021 49,330
லூதியானா 26 அக்டோபர் 2021 49,330
மான்சா 26 அக்டோபர் 2021 49,330
மோகா 26 அக்டோபர் 2021 49,330
முக்த்சர் 26 அக்டோபர் 2021 49,330
பதான்கோட் 26 அக்டோபர் 2021 49,330
பாட்டியாலா 26 அக்டோபர் 2021 49,330
ரூப்நகர் 26 அக்டோபர் 2021 49,330
சங்ரூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,330
சாஸ் நகர் 26 அக்டோபர் 2021 49,330
Shd பகத்சிங் Ngr 26 அக்டோபர் 2021 49,330
தார் தரன் 26 அக்டோபர் 2021 49,330

பஞ்சாப் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 26 அக்டோபர் 2021 67,690
பர்னாலா 26 அக்டோபர் 2021 67,690
பதிந்தா 26 அக்டோபர் 2021 67,690
ஃபரிட்கோட் 26 அக்டோபர் 2021 67,690
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 26 அக்டோபர் 2021 67,690
பாசில்கா 26 அக்டோபர் 2021 67,690
ஃபிரோஸ்பூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,690
குர்தாஸ்பூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,690
ஹோஷியார்பூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,690
ஜலந்தர் 26 அக்டோபர் 2021 67,690
கபுர்தலா 26 அக்டோபர் 2021 67,690
லூதியானா 26 அக்டோபர் 2021 67,690
மான்சா 26 அக்டோபர் 2021 67,690
மோகா 26 அக்டோபர் 2021 67,690
முக்த்சர் 26 அக்டோபர் 2021 67,690
பதான்கோட் 26 அக்டோபர் 2021 67,690
பாட்டியாலா 26 அக்டோபர் 2021 67,690
ரூப்நகர் 26 அக்டோபர் 2021 67,690
சங்ரூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,690
சாஸ் நகர் 26 அக்டோபர் 2021 67,690
Shd பகத்சிங் Ngr 26 அக்டோபர் 2021 67,690
தார் தரன் 26 அக்டோபர் 2021 67,690