பஞ்சாப் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பஞ்சாப் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 05 டிசம்பர் 2022 53,830
பர்னாலா 05 டிசம்பர் 2022 53,830
பதிந்தா 05 டிசம்பர் 2022 53,830
ஃபரிட்கோட் 05 டிசம்பர் 2022 53,830
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 05 டிசம்பர் 2022 53,830
பாசில்கா 05 டிசம்பர் 2022 53,830
ஃபிரோஸ்பூர் 05 டிசம்பர் 2022 53,830
குர்தாஸ்பூர் 05 டிசம்பர் 2022 53,830
ஹோஷியார்பூர் 05 டிசம்பர் 2022 53,830
ஜலந்தர் 05 டிசம்பர் 2022 53,830
கபுர்தலா 05 டிசம்பர் 2022 53,830
லூதியானா 05 டிசம்பர் 2022 53,830
மான்சா 05 டிசம்பர் 2022 53,830
மோகா 05 டிசம்பர் 2022 53,830
முக்த்சர் 05 டிசம்பர் 2022 53,830
பதான்கோட் 05 டிசம்பர் 2022 53,830
பாட்டியாலா 05 டிசம்பர் 2022 53,830
ரூப்நகர் 05 டிசம்பர் 2022 53,830
சங்ரூர் 05 டிசம்பர் 2022 53,830
சாஸ் நகர் 05 டிசம்பர் 2022 53,830
Shd பகத்சிங் Ngr 05 டிசம்பர் 2022 53,830
தார் தரன் 05 டிசம்பர் 2022 53,830

பஞ்சாப் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 05 டிசம்பர் 2022 66,240
பர்னாலா 05 டிசம்பர் 2022 66,240
பதிந்தா 05 டிசம்பர் 2022 66,240
ஃபரிட்கோட் 05 டிசம்பர் 2022 66,240
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 05 டிசம்பர் 2022 66,240
பாசில்கா 05 டிசம்பர் 2022 66,240
ஃபிரோஸ்பூர் 05 டிசம்பர் 2022 66,240
குர்தாஸ்பூர் 05 டிசம்பர் 2022 66,240
ஹோஷியார்பூர் 05 டிசம்பர் 2022 66,240
ஜலந்தர் 05 டிசம்பர் 2022 66,240
கபுர்தலா 05 டிசம்பர் 2022 66,240
லூதியானா 05 டிசம்பர் 2022 66,240
மான்சா 05 டிசம்பர் 2022 66,240
மோகா 05 டிசம்பர் 2022 66,240
முக்த்சர் 05 டிசம்பர் 2022 66,240
பதான்கோட் 05 டிசம்பர் 2022 66,240
பாட்டியாலா 05 டிசம்பர் 2022 66,240
ரூப்நகர் 05 டிசம்பர் 2022 66,240
சங்ரூர் 05 டிசம்பர் 2022 66,240
சாஸ் நகர் 05 டிசம்பர் 2022 66,240
Shd பகத்சிங் Ngr 05 டிசம்பர் 2022 66,240
தார் தரன் 05 டிசம்பர் 2022 66,240