போர்ட் பிளேர், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

போர்ட் பிளேர் : தங்க வீதம்

இன்று 27 அக்டோபர் 2021
49,800
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 அக்டோபர் 2021 49,800 +420.00
25 அக்டோபர் 2021 49,380 +400.00
24 அக்டோபர் 2021 48,980 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,980 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,980 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 49,080 +230.00
20 அக்டோபர் 2021 48,850 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,860 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,780 -730.00
17 அக்டோபர் 2021 49,510 +0.00
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,800
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,820
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,748
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,860
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (26 அக்டோபர்) 49,800
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 49,100
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 47,100
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 48,164
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,680
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 47,100
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,880
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,410
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,748
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,880
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,730
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 50,010
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,390
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 49,319
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,390
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,880
போர்ட் பிளேர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

போர்ட் பிளேர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 27 அக்டோபர் 2021
68,330.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 அக்டோபர் 2021 68,330 +500.00
25 அக்டோபர் 2021 67,830 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 67,170 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 67,170 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 67,170 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,780 +1,190.00
20 அக்டோபர் 2021 66,590 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 65,370 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 65,370 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,970 +0.00
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 68,330
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,600
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,622
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,600
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (26 அக்டோபர்) 68,330
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 67,460
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 60,320
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 64,340
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 65,000
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 60,320
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 70,460
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,770
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 66,124
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 70,460
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 65,120
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 72,520
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 68,250
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,652
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,400
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 70,460
போர்ட் பிளேர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை