போர்ட் பிளேர், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

போர்ட் பிளேர் : தங்க வீதம்

28 பிப்ரவரி 2024
62,620
-60.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 பிப்ரவரி 2024 62,680 +170.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,510 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,670 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,670 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,660 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 62,300 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,460 +0.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,460 +130.00
19 பிப்ரவரி 2024 62,330 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 62,140 +0.00
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,190
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,690
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,487
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,190
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (27 பிப்ரவரி) 62,680
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,700
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,900
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,682
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,700
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,970
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,010
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,370
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,812
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,570
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,560
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,170
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 60,060
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,267
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 61,160
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,840
போர்ட் பிளேர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

போர்ட் பிளேர் : வெள்ளி வீதம்

28 பிப்ரவரி 2024
69,660.00
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 பிப்ரவரி 2024 69,750 -260.00
26 பிப்ரவரி 2024 70,010 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 71,020 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 71,010 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 71,010 +230.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,780 -450.00
21 பிப்ரவரி 2024 71,230 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,790 -30.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,820 -800.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,620 +0.00
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,680
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,750
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,340
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,680
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (27 பிப்ரவரி) 69,750
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,700
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 71,210
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,505
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,700
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,690
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 78,060
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,680
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,903
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 78,050
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,660
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,640
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,440
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 73,028
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,730
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,640
போர்ட் பிளேர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை