போர்ட் பிளேர், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

போர்ட் பிளேர் : தங்க வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
54,290
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 54,290 +50.00
07 டிசம்பர் 2022 54,240 +270.00
06 டிசம்பர் 2022 53,970 +300.00
05 டிசம்பர் 2022 53,670 -420.00
04 டிசம்பர் 2022 54,090 +10.00
03 டிசம்பர் 2022 54,080 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 54,080 +10.00
01 டிசம்பர் 2022 54,070 +970.00
30 நவம்பர் 2022 53,100 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,810 +240.00
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,290
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,670
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,061
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 54,070
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 54,290
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,440
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,470
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,404
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,830
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 53,100
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,220
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,380
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 51,034
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,400
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,630
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,970
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,520
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,246
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,350
போர்ட் பிளேர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,400
போர்ட் பிளேர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

போர்ட் பிளேர் : வெள்ளி வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
67,160.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 67,160 +770.00
07 டிசம்பர் 2022 66,390 +890.00
06 டிசம்பர் 2022 65,500 +200.00
05 டிசம்பர் 2022 65,300 -1,260.00
04 டிசம்பர் 2022 66,560 +10.00
03 டிசம்பர் 2022 66,550 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 66,550 +1,070.00
01 டிசம்பர் 2022 65,480 +1,900.00
30 நவம்பர் 2022 63,580 +650.00
29 நவம்பர் 2022 62,930 +1,630.00
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 67,160
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,300
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 66,186
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,480
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 67,160
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,580
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,710
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,614
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,250
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,580
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 62,090
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,540
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,320
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,070
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 58,020
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,180
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,610
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,695
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,610
போர்ட் பிளேர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,060
போர்ட் பிளேர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை