தக்ஷின் தினாஜ்பூர், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தக்ஷின் தினாஜ்பூர் : தங்க வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
72,900
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 72,900 +770.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,130 +320.00
14 ஏப்ரல் 2024 71,810 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 71,800 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 71,800 +280.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,520 +430.00
10 ஏப்ரல் 2024 71,090 -100.00
09 ஏப்ரல் 2024 71,190 +400.00
08 ஏப்ரல் 2024 70,790 +340.00
07 ஏப்ரல் 2024 70,450 +10.00
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,900
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,170
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 70,789
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,170
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 72,900
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 67,940
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,590
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,813
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,590
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,540
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,800
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,310
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,122
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,800
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,520
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,310
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,520
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,298
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,310
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,580
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தக்ஷின் தினாஜ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
83,580.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 83,580 -330.00
15 ஏப்ரல் 2024 83,910 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,130 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,120 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,120 +170.00
11 ஏப்ரல் 2024 82,950 +270.00
10 ஏப்ரல் 2024 82,680 +200.00
09 ஏப்ரல் 2024 82,480 +560.00
08 ஏப்ரல் 2024 81,920 +1,030.00
07 ஏப்ரல் 2024 80,890 +0.00
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,910
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,570
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,348
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,570
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 83,580
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,580
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,100
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,440
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,100
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,040
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,230
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 68,970
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,830
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,230
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,090
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,250
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,770
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,061
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,250
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,240
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை