தெஹ்ரி கர்வால், உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தெஹ்ரி கர்வால் : தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
59,980
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 59,980 +180.00
05 ஜூன் 2023 59,800 +240.00
04 ஜூன் 2023 59,560 +0.00
03 ஜூன் 2023 59,560 +10.00
02 ஜூன் 2023 59,550 -660.00
01 ஜூன் 2023 60,210 +10.00
31 மே 2023 60,200 +10.00
30 மே 2023 60,190 +510.00
29 மே 2023 59,680 +80.00
28 மே 2023 59,600 +10.00
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,210
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 59,550
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,777
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,210
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 59,980
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,620
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,590
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,545
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,040
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,200
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,270
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,560
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,278
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,560
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,040
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,800
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,990
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,817
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,920
தெஹ்ரி கர்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,550
தெஹ்ரி கர்வால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தெஹ்ரி கர்வால் : வெள்ளி வீதம்

07 ஜூன் 2023
72,060.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 72,060 +50.00
05 ஜூன் 2023 72,010 -110.00
04 ஜூன் 2023 72,120 +10.00
03 ஜூன் 2023 72,110 +10.00
02 ஜூன் 2023 72,100 -640.00
01 ஜூன் 2023 72,740 +480.00
31 மே 2023 72,260 +1,080.00
30 மே 2023 71,180 -40.00
29 மே 2023 71,220 -170.00
28 மே 2023 71,390 +0.00
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,740
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,010
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,190
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,740
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 72,060
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,030
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,300
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,804
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,440
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,260
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,220
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,250
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,852
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,330
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,440
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,320
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,880
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,016
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,490
தெஹ்ரி கர்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,320
தெஹ்ரி கர்வால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை