தூத்துக்குடி, தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தூத்துக்குடி : தங்க வீதம்

19 ஜூலை 2024
73,560
-1,030.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 74,590 +80.00
17 ஜூலை 2024 74,510 -160.00
16 ஜூலை 2024 74,670 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,870 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,660 +10.00
13 ஜூலை 2024 73,650 +0.00
12 ஜூலை 2024 73,650 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,670 +620.00
10 ஜூலை 2024 73,050 +280.00
09 ஜூலை 2024 72,770 +90.00
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,670
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,870
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,332
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,930
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 74,590
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,270
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,320
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,918
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,970
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,870
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,810
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,970
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,507
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,980
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,960
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,210
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,460
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,515
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,460
தூத்துக்குடி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,750
தூத்துக்குடி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தூத்துக்குடி : வெள்ளி வீதம்

19 ஜூலை 2024
89,660.00
-2,400.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 92,060 -170.00
17 ஜூலை 2024 92,230 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 94,060 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,910 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,380 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,370 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,360 -1,040.00
11 ஜூலை 2024 94,400 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 93,230 +60.00
09 ஜூலை 2024 93,170 +340.00
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,400
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,850
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,809
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,850
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 92,060
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,250
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,430
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,733
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 92,030
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,690
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,570
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,200
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,461
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,350
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 92,020
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,260
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,890
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,998
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,890
தூத்துக்குடி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 81,060
தூத்துக்குடி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை