ராஜஸ்தான் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ராஜஸ்தான் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அஜ்மீர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
ஆல்வார் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
பன்ஸ்வாரா 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
பரன் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
பார்மர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
பரத்பூர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
பில்வாரா 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
பிகானேர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
பூண்டி 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
சித்தர்கர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
சுரு 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
த aus சா 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
த ul ல்பூர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
துங்கர்பூர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
கங்கநகர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
ஹனுமன்கர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
ஜெய்ப்பூர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
ஜெய்சால்மர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
ஜலோர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
ஜலவர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
ஜுன்ஜுனுன் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
ஜோத்பூர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
கர ul லி 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
கோட்டா 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
நாகூர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
பாலி 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
பிரதாப்கர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
ராஜ்சமந்த் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
சவாய்மாதோபூர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
சிகார் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
சிரோஹி 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
டோங்க் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980
உதய்பூர் 17 ஏப்ரல் 2024 72,980

ராஜஸ்தான் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அஜ்மீர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
ஆல்வார் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
பன்ஸ்வாரா 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
பரன் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
பார்மர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
பரத்பூர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
பில்வாரா 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
பிகானேர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
பூண்டி 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
சித்தர்கர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
சுரு 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
த aus சா 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
த ul ல்பூர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
துங்கர்பூர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
கங்கநகர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
ஹனுமன்கர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
ஜெய்ப்பூர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
ஜெய்சால்மர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
ஜலோர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
ஜலவர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
ஜுன்ஜுனுன் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
ஜோத்பூர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
கர ul லி 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
கோட்டா 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
நாகூர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
பாலி 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
பிரதாப்கர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
ராஜ்சமந்த் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
சவாய்மாதோபூர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
சிகார் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
சிரோஹி 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
டோங்க் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680
உதய்பூர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,680