ராஜஸ்தான் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ராஜஸ்தான் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அஜ்மீர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
ஆல்வார் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
பன்ஸ்வாரா 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
பரன் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
பார்மர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
பரத்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
பில்வாரா 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
பிகானேர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
பூண்டி 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
சித்தர்கர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
சுரு 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
த aus சா 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
த ul ல்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
துங்கர்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
கங்கநகர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
ஹனுமன்கர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
ஜெய்ப்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
ஜெய்சால்மர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
ஜலோர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
ஜலவர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
ஜுன்ஜுனுன் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
ஜோத்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
கர ul லி 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
கோட்டா 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
நாகூர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
பாலி 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
பிரதாப்கர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
ராஜ்சமந்த் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
சவாய்மாதோபூர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
சிகார் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
சிரோஹி 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
டோங்க் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930
உதய்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 56,930

ராஜஸ்தான் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அஜ்மீர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
ஆல்வார் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
பன்ஸ்வாரா 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
பரன் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
பார்மர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
பரத்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
பில்வாரா 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
பிகானேர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
பூண்டி 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
சித்தர்கர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
சுரு 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
த aus சா 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
த ul ல்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
துங்கர்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
கங்கநகர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
ஹனுமன்கர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
ஜெய்ப்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
ஜெய்சால்மர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
ஜலோர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
ஜலவர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
ஜுன்ஜுனுன் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
ஜோத்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
கர ul லி 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
கோட்டா 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
நாகூர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
பாலி 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
பிரதாப்கர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
ராஜ்சமந்த் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
சவாய்மாதோபூர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
சிகார் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
சிரோஹி 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
டோங்க் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400
உதய்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 68,400