விலப்புரம், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

விலப்புரம் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,790
-130.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,920 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,990 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,270 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,160 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,360 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,360 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,230 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,360 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,350 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,300 +70.00
விலப்புரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,990
விலப்புரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,920
விலப்புரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,955
விலப்புரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,990
விலப்புரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,920
விலப்புரம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,360
விலப்புரம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,200
விலப்புரம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,563
விலப்புரம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,200
விலப்புரம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,270
விலப்புரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,230
விலப்புரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,570
விலப்புரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,544
விலப்புரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,970
விலப்புரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,200
விலப்புரம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,340
விலப்புரம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,380
விலப்புரம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,304
விலப்புரம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,730
விலப்புரம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,990
விலப்புரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

விலப்புரம் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,260.00
-350.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,610 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,170 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,130 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,890 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,620 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,610 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,610 -410.00
26 ஜனவரி 2023 69,020 +10.00
25 ஜனவரி 2023 69,010 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,820 +490.00
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,610
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,170
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,390
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,170
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,610
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,070
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,190
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,071
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,510
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,130
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,900
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,180
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,062
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,350
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,500
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,460
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,600
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,496
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,130
விலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,460
விலப்புரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை