ரி போய், மேகாலயா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ரி போய் : தங்க வீதம்

22 மார்ச் 2023
58,920
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மார்ச் 2023 59,020 -850.00
20 மார்ச் 2023 59,870 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,810 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,810 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,800 +1,420.00
16 மார்ச் 2023 58,380 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,700 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,820 -130.00
13 மார்ச் 2023 57,950 +1,480.00
12 மார்ச் 2023 56,470 +10.00
ரி போய் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,870
ரி போய் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,180
ரி போய் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,287
ரி போய் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,110
ரி போய் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (21 மார்ச்) 59,020
ரி போய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,060
ரி போய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,680
ரி போய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,642
ரி போய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,060
ரி போய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 56,080
ரி போய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,420
ரி போய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,260
ரி போய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,624
ரி போய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,260
ரி போய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,340
ரி போய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,290
ரி போய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,630
ரி போய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,601
ரி போய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 54,030
ரி போய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,260
ரி போய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ரி போய் : வெள்ளி வீதம்

22 மார்ச் 2023
68,840.00
+110.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மார்ச் 2023 68,730 -360.00
20 மார்ச் 2023 69,090 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,930 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,930 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,920 +2,080.00
16 மார்ச் 2023 66,840 -760.00
15 மார்ச் 2023 67,600 +420.00
14 மார்ச் 2023 67,180 +340.00
13 மார்ச் 2023 66,840 +3,760.00
12 மார்ச் 2023 63,080 +10.00
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 69,090
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,090
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,537
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,710
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (21 மார்ச்) 68,730
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,680
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,920
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,630
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,250
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,820
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,140
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,260
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,145
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,580
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,200
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,970
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,250
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,134
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,420
ரி போய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,570
ரி போய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை