சம்பாவத், உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சம்பாவத் : தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
48,340
-720.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 49,060 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,060 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,060 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,060 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,330 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,180 +20.00
11 அக்டோபர் 2021 48,160 +210.00
10 அக்டோபர் 2021 47,950 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,950 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 47,950 -80.00
சம்பாவத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,060
சம்பாவத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,400
சம்பாவத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,139
சம்பாவத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,430
சம்பாவத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 49,060
சம்பாவத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,660
சம்பாவத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,680
சம்பாவத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,736
சம்பாவத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,250
சம்பாவத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,680
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,440
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,990
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,314
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,440
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,290
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,560
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,960
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,880
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,960
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,440
சம்பாவத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சம்பாவத் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
64,790.00
+400.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 64,390 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,390 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,390 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,390 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,060 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,220 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,280 +550.00
10 அக்டோபர் 2021 62,730 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,730 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 62,730 +260.00
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,390
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,050
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,811
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,050
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 64,390
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,860
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,790
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,767
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,420
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,790
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,830
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,200
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,535
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,830
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,540
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,870
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,640
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,022
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,770
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,830
சம்பாவத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை