சம்பாவத், உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சம்பாவத் : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2022
49,570
+260.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2022 49,310 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,580 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,580 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,570 -600.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,170 +600.00
21 செப்டம்பர் 2022 49,570 +200.00
20 செப்டம்பர் 2022 49,370 -90.00
19 செப்டம்பர் 2022 49,460 -30.00
18 செப்டம்பர் 2022 49,490 +10.00
17 செப்டம்பர் 2022 49,480 +0.00
சம்பாவத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,750
சம்பாவத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,310
சம்பாவத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,047
சம்பாவத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,140
சம்பாவத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 49,310
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,680
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,820
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,786
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,470
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,820
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,370
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,520
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,013
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,730
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,520
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,940
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,400
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,104
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,070
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,940
சம்பாவத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சம்பாவத் : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2022
55,980.00
+730.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2022 55,250 -960.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,210 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,200 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,200 -1,730.00
22 செப்டம்பர் 2022 57,930 +690.00
21 செப்டம்பர் 2022 57,240 +970.00
20 செப்டம்பர் 2022 56,270 -300.00
19 செப்டம்பர் 2022 56,570 -60.00
18 செப்டம்பர் 2022 56,630 +10.00
17 செப்டம்பர் 2022 56,620 +0.00
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,930
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,380
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,347
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,380
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 55,250
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,460
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,050
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,961
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,370
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,050
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,890
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,710
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,039
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,730
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,730
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,830
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,480
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,507
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,590
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,480
சம்பாவத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை