சம்பாவத், உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சம்பாவத் : தங்க வீதம்

04 மார்ச் 2024
63,720
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 மார்ச் 2024 63,720 +10.00
02 மார்ச் 2024 63,710 +0.00
01 மார்ச் 2024 63,710 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,640 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,320 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,410 +170.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,240 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,400 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,400 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,390 +360.00
சம்பாவத் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,720
சம்பாவத் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,710
சம்பாவத் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,713
சம்பாவத் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,710
சம்பாவத் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (03 மார்ச்) 63,720
சம்பாவத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,920
சம்பாவத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,430
சம்பாவத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,237
சம்பாவத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,920
சம்பாவத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,640
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,430
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,640
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,414
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,430
சம்பாவத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,700
சம்பாவத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,730
சம்பாவத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,100
சம்பாவத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,543
சம்பாவத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,300
சம்பாவத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,290
சம்பாவத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சம்பாவத் : வெள்ளி வீதம்

04 மார்ச் 2024
72,240.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 மார்ச் 2024 72,240 +0.00
02 மார்ச் 2024 72,240 +10.00
01 மார்ச் 2024 72,230 +1,010.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,220 +2,120.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,100 -360.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,460 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,710 -1,000.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,710 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,710 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,700 +220.00
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,240
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,230
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,237
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,230
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (03 மார்ச்) 72,240
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,370
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,100
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,961
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,370
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,220
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,390
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,910
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,195
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,390
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,380
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,730
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,370
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,583
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,720
சம்பாவத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,340
சம்பாவத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை