மாதேபுரா, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மாதேபுரா : தங்க வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
62,080
+110.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 61,970 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,130 +10.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,120 +120.00
19 பிப்ரவரி 2024 62,000 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 61,810 +10.00
17 பிப்ரவரி 2024 61,800 +0.00
16 பிப்ரவரி 2024 61,800 +210.00
15 பிப்ரவரி 2024 61,590 +230.00
14 பிப்ரவரி 2024 61,360 -90.00
13 பிப்ரவரி 2024 61,450 -590.00
மாதேபுரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,850
மாதேபுரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,360
மாதேபுரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,119
மாதேபுரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,850
மாதேபுரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 61,970
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,360
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,570
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,347
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,360
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,630
மாதேபுரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,670
மாதேபுரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,040
மாதேபுரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,477
மாதேபுரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,230
மாதேபுரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,220
மாதேபுரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,830
மாதேபுரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,740
மாதேபுரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,940
மாதேபுரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,830
மாதேபுரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,510
மாதேபுரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மாதேபுரா : வெள்ளி வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
70,000.00
-400.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 70,400 -450.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,850 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,410 -30.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,440 -800.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,240 +10.00
17 பிப்ரவரி 2024 72,230 +0.00
16 பிப்ரவரி 2024 72,230 +990.00
15 பிப்ரவரி 2024 71,240 +1,020.00
14 பிப்ரவரி 2024 70,220 +480.00
13 பிப்ரவரி 2024 69,740 -1,430.00
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,290
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,740
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,117
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,290
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 70,400
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,310
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,830
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,118
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,310
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,300
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,650
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,300
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,503
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,640
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,260
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,220
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,060
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,638
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,350
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,220
மாதேபுரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை