மாதேபுரா, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மாதேபுரா : தங்க வீதம்

14 ஆகஸ்ட் 2022
52,530
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,530 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,530 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,260 +100.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,160 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,200 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,200 +410.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,790 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,790 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,790 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,100 -520.00
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,620
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,420
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,069
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,420
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (13 ஆகஸ்ட்) 52,530
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,320
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,470
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,959
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,670
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,470
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,890
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,340
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,048
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,020
மாதேபுரா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,890
மாதேபுரா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,940
மாதேபுரா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,020
மாதேபுரா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,881
மாதேபுரா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,440
மாதேபுரா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,080
மாதேபுரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மாதேபுரா : வெள்ளி வீதம்

14 ஆகஸ்ட் 2022
59,390.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,390 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,390 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,440 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,010 -110.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,120 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,120 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,450 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,450 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,440 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,060 +370.00
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,390
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,440
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,338
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,300
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (13 ஆகஸ்ட்) 59,390
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,830
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,650
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 57,978
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,670
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,670
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,760
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,410
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,443
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,530
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,410
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,380
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,100
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,876
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,380
மாதேபுரா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,300
மாதேபுரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை