ஐஸ்வால், மிசோரம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஐஸ்வால் : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
63,010
+240.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,770 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,820 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,810 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,810 +10.00
24 நவம்பர் 2023 61,800 +300.00
23 நவம்பர் 2023 61,500 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,440 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,620 +510.00
20 நவம்பர் 2023 61,110 -40.00
19 நவம்பர் 2023 61,150 +10.00
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,770
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 60,010
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,092
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 61,110
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,770
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,580
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,770
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,432
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,730
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,230
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,780
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,520
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,148
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,720
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,730
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,770
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,530
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,191
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,570
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,680
ஐஸ்வால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஐஸ்வால் : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
75,920.00
+170.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,750 +1,300.00
27 நவம்பர் 2023 74,450 +0.00
26 நவம்பர் 2023 74,450 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,440 +0.00
24 நவம்பர் 2023 74,440 +1,030.00
23 நவம்பர் 2023 73,410 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,280 -470.00
21 நவம்பர் 2023 73,750 +570.00
20 நவம்பர் 2023 73,180 -470.00
19 நவம்பர் 2023 73,650 +10.00
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,750
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,380
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,679
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,670
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,750
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,230
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,990
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,875
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 70,060
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 72,020
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,130
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,050
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,478
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,120
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 70,050
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,700
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,160
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,351
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,350
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,700
ஐஸ்வால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை