ஐஸ்வால், மிசோரம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஐஸ்வால் : தங்க வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
52,360
+330.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 52,030 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 52,020 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 52,020 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,330 -530.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,860 +1,120.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,740 +90.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,650 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,700 -1,320.00
30 ஜூலை 2022 53,020 +310.00
29 ஜூலை 2022 52,710 +600.00
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,860
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,650
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,093
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,650
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 52,030
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,550
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,700
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,187
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,900
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,700
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 53,120
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,570
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,277
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,250
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,120
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,170
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,240
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 52,109
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,670
ஐஸ்வால் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,310
ஐஸ்வால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஐஸ்வால் : வெள்ளி வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
59,010.00
+1,300.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,710 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,710 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,700 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,320 +370.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,950 +150.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,800 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,570 +640.00
31 ஜூலை 2022 57,930 -1,610.00
30 ஜூலை 2022 59,540 +340.00
29 ஜூலை 2022 59,200 +2,850.00
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 58,570
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,700
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,966
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,570
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 57,710
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,090
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,900
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,234
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,930
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,930
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 64,040
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,680
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,716
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,800
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,680
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,670
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,360
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,152
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,670
ஐஸ்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,580
ஐஸ்வால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை