கிழக்கு மாவட்டம், சிக்கிம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிழக்கு மாவட்டம் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,220
-840.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 58,060 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 58,130 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,410 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,300 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,500 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,500 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,370 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,500 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,490 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,440 +70.00
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,130
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 58,060
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 58,095
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,130
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 58,060
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,500
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,330
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,698
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,330
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,410
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,360
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,700
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,674
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 54,100
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,330
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,470
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,500
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,427
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,850
கிழக்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 53,120
கிழக்கு மாவட்டம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிழக்கு மாவட்டம் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
68,820.00
-1,960.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,780 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,340 +1,050.00
31 ஜனவரி 2023 69,290 +230.00
30 ஜனவரி 2023 69,060 +280.00
29 ஜனவரி 2023 68,780 +0.00
28 ஜனவரி 2023 68,780 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,770 -410.00
26 ஜனவரி 2023 69,180 +0.00
25 ஜனவரி 2023 69,180 +200.00
24 ஜனவரி 2023 68,980 +480.00
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,780
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,340
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,560
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,340
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,780
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,230
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,350
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,236
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,670
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,290
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 70,070
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,330
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,224
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,510
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,670
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,610
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,740
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,644
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,270
கிழக்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,610
கிழக்கு மாவட்டம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை