அரியலூர், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அரியலூர் : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,280
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,280 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,160 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,720 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,560 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,560 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,320 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,310 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,310 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,880 -10.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,890 -40.00
அரியலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,720
அரியலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,880
அரியலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,338
அரியலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,650
அரியலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,280
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,700
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,470
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,126
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,510
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,610
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,190
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,430
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,395
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,430
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,190
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,350
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,310
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,304
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,350
அரியலூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,430
அரியலூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அரியலூர் : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,420.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,420 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,160 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,300 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,630 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,630 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,200 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,200 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 72,190 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,930 -490.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,420 -490.00
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,050
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,930
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,716
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,040
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,420
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,620
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,090
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,275
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,270
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,620
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,630
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,120
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,826
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,120
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,710
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,190
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,490
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,653
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,910
அரியலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,110
அரியலூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை