சுந்தர்கர், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சுந்தர்கர் : தங்க வீதம்

23 மார்ச் 2023
59,360
+420.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 58,940 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,800 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,640 +50.00
19 மார்ச் 2023 59,590 +10.00
18 மார்ச் 2023 59,580 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,580 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,170 -310.00
15 மார்ச் 2023 58,480 +870.00
14 மார்ச் 2023 57,610 -130.00
13 மார்ச் 2023 57,740 +1,480.00
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,640
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,980
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,158
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,900
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 58,940
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,840
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,470
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,433
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,840
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,870
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,210
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,060
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,414
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,060
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,120
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,080
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,430
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,399
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,830
சுந்தர்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,050
சுந்தர்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சுந்தர்கர் : வெள்ளி வீதம்

23 மார்ச் 2023
69,590.00
+270.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 69,320 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,470 -370.00
20 மார்ச் 2023 68,840 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,680 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,670 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,670 +2,080.00
16 மார்ச் 2023 66,590 -760.00
15 மார்ச் 2023 67,350 +420.00
14 மார்ச் 2023 66,930 +340.00
13 மார்ச் 2023 66,590 +3,750.00
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 69,320
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,860
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,477
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,470
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 69,320
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,420
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,680
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,383
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,990
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,580
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,880
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,010
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,888
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,320
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,940
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,710
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,000
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,882
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,180
சுந்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,320
சுந்தர்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை