திமாபூர், நாகாலாந்து : தங்கம் & வெள்ளி விலை

திமாபூர் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,520
+130.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,390 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 57,170 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,770 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,760 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,760 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 58,010 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 58,090 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,370 +120.00
30 ஜனவரி 2023 57,250 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,450 +0.00
திமாபூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,090
திமாபூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,760
திமாபூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,279
திமாபூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,090
திமாபூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,390
திமாபூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,450
திமாபூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,290
திமாபூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,654
திமாபூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,290
திமாபூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,370
திமாபூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,320
திமாபூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,660
திமாபூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,630
திமாபூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 54,050
திமாபூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,290
திமாபூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,420
திமாபூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,460
திமாபூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,386
திமாபூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,810
திமாபூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 53,080
திமாபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

திமாபூர் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
68,160.00
+400.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,760 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,860 -200.00
05 பிப்ரவரி 2023 68,060 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 68,050 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 68,040 -2,680.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,720 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,280 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,240 +240.00
30 ஜனவரி 2023 69,000 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,730 +10.00
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,720
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,760
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,681
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,280
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,760
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,180
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,300
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,180
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,620
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,240
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 70,010
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,280
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,170
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,460
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,610
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,560
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,690
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,595
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,230
திமாபூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,560
திமாபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை