பக்ஸா, அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பக்ஸா : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
62,840
+190.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,650 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,700 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,700 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,690 +0.00
24 நவம்பர் 2023 61,690 +310.00
23 நவம்பர் 2023 61,380 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,320 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,500 +500.00
20 நவம்பர் 2023 61,000 -30.00
19 நவம்பர் 2023 61,030 +0.00
பக்ஸா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,650
பக்ஸா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,900
பக்ஸா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,979
பக்ஸா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 61,000
பக்ஸா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,650
பக்ஸா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,460
பக்ஸா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,670
பக்ஸா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,322
பக்ஸா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,620
பக்ஸா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,120
பக்ஸா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,670
பக்ஸா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,410
பக்ஸா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,038
பக்ஸா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,610
பக்ஸா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,620
பக்ஸா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,650
பக்ஸா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,420
பக்ஸா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,081
பக்ஸா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,460
பக்ஸா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,570
பக்ஸா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பக்ஸா : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
75,820.00
+210.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,610 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,320 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,310 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,300 +0.00
24 நவம்பர் 2023 74,300 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,280 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,150 -460.00
21 நவம்பர் 2023 73,610 +570.00
20 நவம்பர் 2023 73,040 -470.00
19 நவம்பர் 2023 73,510 +10.00
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,610
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,250
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,543
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,540
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,610
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,100
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,860
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,744
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,930
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,890
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,990
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,920
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,344
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,980
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,920
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,560
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,030
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,217
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,210
பக்ஸா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,560
பக்ஸா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை