கிரிடிஹ், ஜார்க்கண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிரிடிஹ் : தங்க வீதம்

23 ஜூலை 2024
72,580
-400.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 72,980 -250.00
21 ஜூலை 2024 73,230 +0.00
20 ஜூலை 2024 73,230 +10.00
19 ஜூலை 2024 73,220 -1,170.00
18 ஜூலை 2024 74,390 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,320 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,470 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,670 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,460 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,460 +10.00
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,470
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,680
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,141
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,740
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 72,980
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,080
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,130
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,728
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,780
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,680
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,610
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,790
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,316
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,790
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,770
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,326
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
கிரிடிஹ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,560
கிரிடிஹ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிரிடிஹ் : வெள்ளி வீதம்

23 ஜூலை 2024
88,610.00
-570.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 89,180 -540.00
21 ஜூலை 2024 89,720 +10.00
20 ஜூலை 2024 89,710 +0.00
19 ஜூலை 2024 89,710 -2,110.00
18 ஜூலை 2024 91,820 -170.00
17 ஜூலை 2024 91,990 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,820 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,670 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,130 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,120 +0.00
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,150
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,180
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,021
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,610
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 89,180
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,000
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,200
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,496
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,780
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,450
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,320
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,990
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,228
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,130
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,780
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,781
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
கிரிடிஹ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,840
கிரிடிஹ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை