டாரங், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டாரங் : தங்க வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
73,150
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 73,150 +770.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,380 +330.00
14 ஏப்ரல் 2024 72,050 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 72,050 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 72,040 +270.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,770 +440.00
10 ஏப்ரல் 2024 71,330 -110.00
09 ஏப்ரல் 2024 71,440 +410.00
08 ஏப்ரல் 2024 71,030 +340.00
07 ஏப்ரல் 2024 70,690 +0.00
டாரங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,150
டாரங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,400
டாரங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,031
டாரங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,400
டாரங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 73,150
டாரங் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,180
டாரங் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,810
டாரங் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,040
டாரங் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,810
டாரங் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,780
டாரங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,020
டாரங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,530
டாரங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,336
டாரங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,020
டாரங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,740
டாரங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,530
டாரங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,730
டாரங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,513
டாரங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,530
டாரங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,800
டாரங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டாரங் : வெள்ளி வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
83,870.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 83,870 -330.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,200 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,420 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,410 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,400 +160.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,240 +270.00
10 ஏப்ரல் 2024 82,970 +200.00
09 ஏப்ரல் 2024 82,770 +560.00
08 ஏப்ரல் 2024 82,210 +1,040.00
07 ஏப்ரல் 2024 81,170 +10.00
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,200
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,830
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,629
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,830
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 83,870
டாரங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,840
டாரங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,340
டாரங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,697
டாரங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,340
டாரங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,300
டாரங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,480
டாரங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,210
டாரங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,087
டாரங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,480
டாரங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,330
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,500
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 71,020
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,309
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,500
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,490
டாரங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை