டாரங், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டாரங் : தங்க வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
48,610
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 48,710 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,490 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,500 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,420 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,140 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,140 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,140 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,140 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,400 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,250 +10.00
டாரங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,140
டாரங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,470
டாரங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,275
டாரங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,510
டாரங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 48,710
டாரங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,740
டாரங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,750
டாரங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,808
டாரங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,320
டாரங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,750
டாரங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,510
டாரங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,060
டாரங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,388
டாரங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,510
டாரங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,370
டாரங் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,640
டாரங் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,040
டாரங் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,955
டாரங் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,040
டாரங் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,510
டாரங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டாரங் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
66,670.00
-610.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 67,280 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 66,100 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 64,880 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,890 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,490 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,490 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,490 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,490 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,160 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,320 -60.00
டாரங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,280
டாரங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,140
டாரங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,455
டாரங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,140
டாரங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 67,280
டாரங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,960
டாரங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,880
டாரங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,864
டாரங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,520
டாரங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,880
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,940
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,300
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,637
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,940
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,630
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,980
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,740
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,129
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,880
டாரங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,940
டாரங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை